Szkoła z Dobrym Klimatem

        

SZKOŁA Z DOBRYM KLIMATEM

Projekt opiera się na założeniu, że dobry klimat w szkole jest fundamentem, na którym można budować poczucie bezpieczeństwa w społecznościach szkolnych. Fundament ten pozwala zmniejszać ryzyko występowania przemocy fizycznej, psychicznej, nierozwiązanych konfliktów czy zachowań ryzykownych.

Projekt skierowany jest do całej społeczności szkolnej. Rekomendujemy udział klas V - VII.

Działania projektu obejmują:

DZIAŁANIA NA RZECZ DOBREGO KLIMATU:

  • Warsztaty dla dobrego klimatu

Celem warsztatów jest zwiększenie integracji uczniów w nowych zespołach klasowych powstających w wyniku zmian oświatowych a także zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników z zakresu komunikacji bez przemocy, budowanie współpracy między nimi.
9 godzin dydaktycznych dla klasy

  • Wyjścia integracyjne

Po zakończeniu cyklu warsztatów każda z klas wraz ze swoim wychowawcą przygotuje dla siebie wyjście integracyjne. Miejsce wyjścia zostanie wybrane wspólnie przez uczniów i wychowawcę.

MINIPROJEKTY:

  • Warsztaty pracy metodą projektu

8 godzin dydaktycznych warsztatów dla liderów grup realizujących miniprojekty w klasach i ich wychowawców. Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji liderskich i zaznajomienie uczestników z pracą metodą projektu.

  • Miniprojekty dla dobrego klimatu

Uczniowie przygotowują i realizują miniprojekt, którego głównym celem jest polepszenie dobrego klimatu w klasie. Wychowawca odpowiada za realizację miniprojektu. Projekt Szkoła z Dobrym Klimatem przewiduje mikrobudżet na wspomnianą działalność wychowawcy. 
1 projekt na klasę

ĆWICZENIA KONSTRUKTYWNEGO ZACHOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY:

  • Warsztaty Profilaktyczne: Cyberprzemoc

W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania w sytuacji cyberprzemocy. 
3 godziny dydaktyczne dla klasy biorącej udział w projekcie

  • Gra terenowa

Podczas tego wydarzenia uczniowie w praktyce przećwiczą nabytą wiedzę i umiejętności.

SPOTKANIA W CELU ZAANGAŻOWANIA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

  • Konsultacje dla rodziców oraz dla wychowawców

Warsztaty lub spotkania indywidualne dotyczące rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, radzenia sobie z emocjami dzieci i z własnymi emocjami w sytuacjach konfliktu, przeciwdziałanie przemocy, profilaktyka zachowań agresywnych i inne.

Czas trwania projektu: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Po zakończeniu działań projektowych Szkoła uzyska
Certyfikat Szkoły z Dobrym Klimatem.

W edycji 2018/2019 udział biorą:
Szkoła Podstawowa nr 84 Warszawa
Szkoła podstawowa nr.65 im. Władysława Orkana w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 133

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa