O szkole

        

Celem Szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata. Starając się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania przygotowując ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji i tolerancji. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej i światopoglądowej, pozwalając ich rodzicom na swobodne decyzje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki. Szkoła zapewnia uczniom pełne prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji.

Nasze zalety:

Wysokie efekty kształcenia.

Wyniki sprawdzianu w najwyższym staninie

Wysokie lokaty w konkursach wiedzy

Sukcesy absolwentów w szkołach ponadpodstawowych

Certyfikat „Wars i Sawa”

Wysokie efekty wychowania przez sport.

Bardzo dobre wyniki w nauce w klasach sportowych

Wysokie lokaty w zawodach sportowych

Dobry stan zdrowia uczniów potwierdzony przez lekarzy medycyny sportowej

Praktykowanie edukacji włączającej.

Indywidualne programy.

Adaptacja uczniów napotykających na trudności w zespole klasowym.

Rozwinięte umiejętności społeczne uczniów: współpraca, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.