Nasz zespół pedagogiczny

Nadzorem pedagogicznym i organizacyjnym zajmuje się Dyrektor Szkoły, zaś grono pedagogiczne składa się z wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Zobacz: Nauczyciele.

Opieka specjalistów

Na terenie naszej szkoły działa punkt diagnostyczno-terapeutyczny, w którym czekają na Państwa i ich dzieci starannie dobrani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: pedagog, psycholog, reedukator, logopeda i psycholog.

W zakresie działań diagnostycznych i terapeutycznych zapewniamy fachową pomoc w miłej atmosferze oraz oferujemy:

  • Diagnozę i terapię dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi: nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.
  • Zajęcia socjoterapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  • Pogłębioną terapię pedagogiczną – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne.
  • Terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy.
  • Terapię zaburzeń sensorycznych u dzieci.
  • Stałe zajęcia psychoedukacyjne dla wszystkich poziomów klas i zgodnie z potrzebami klasy.
  • Indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców.
  • Możliwość skorzystania z fachowej literatury.
  • Systematyczne prowadzenie profilaktyki uzależnień.
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców mających problemy wychowawcze.